Leabhar a" Phiana - Simple Gaelic Tunes for the Piano (book)

imageThis is a lovely selection of tunes for piano (or keyboard) taken from the Gaelic song repertoire of the Scottish Highlands. There are over 50 tunes and they are from early beginnings to intermediate stages of playing.

Suitable for those who have been playing for about six months onwards. It is ideal for all piano players from children to adults as it is a very varied selection of lovely melodies.

This book is ideal for using at local or national Mods, concerts and Festivals and for pupils learning piano in a Gaelic medium environment. Each tune has its original Gaelic title and a translated title.

It is not intended as a stand alone tutor book but, although it is graded, it should be seen as an accompaniment to a standard piano book.

A demonstration CD of the tracks from this book can be purchased to help you learn the tunes - see digital albums or purchase the Book/CD version.

Tha mi air a bhith a’ teagasg a’ phiàna, an seo san Eilean Sgitheanach airson iomadh bliadhna a-nis agus san ùine sin, tha mi air mothachadh cho math ’s a tha na sgoilearan agam a’ gabhail ri co-sheirmean de dh’ fhuinn Ghàidhlig is Ghàidhealach, gu h-àraidh an fheadhainn a tha air a bhith air an oideachadh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tha leithid a bheairteas cultair an seo, gur e cùis-nàire a bhiodh ann gun an cleachdadh ann a bhith a’ teagasg ceòl.

Chan eilear an dùil gur e leabhar-oideachaidh na aonar, a tha san leabhar seo, ach ged a tha na fuinn air an cur air dòigh a rèir an dùilgheadais, dh’ fhaodar fhaicinn mar leabhar a rachadh còmhla ri leabhar-oideachaidh airson piana.

Tha e freagarrach airson oileanaich a tha air a bhith ag ionnsachadh airson mu shia mìosan, le co-sheirmean a tha a’ sior dol am meud a thaobh an duilgheadais.

Tha mi an dòchas gun còrd e ribh. 
https://www.scotlandsmusic.com/Product/SM-70HISJ/leabhar-a-phiana-simple-gaelic-tunes-for-the-piano
Sign In or Register to comment.